Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 19/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 5 5 3 3 4
Số người đang truy cập
3 7 8
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Đoàn thanh niên
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên.
Hướng dẫn xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/TĐ ngày 21/06/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh xây dựng hướng dẫn và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

 

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên tục của các cấp bộ Đoàn trong khối.

Quán triệt sâu rộng việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Nội dung chuẩn mực đạo đức phải được cụ thể hóa cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đoàn viên, gắn liền với những hoạt động cụ thể, thiết thực hàng ngày; xây dựng thành những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

NỘI DUNG

1. Tiêu chí chuẩn mực đạo đức chung cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

1.1. Nội dung tiêu chí

Tiêu chí 1: Yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên.

Tiêu chí 2: Bản lĩnh, trung thực, chân thành, giản dị, khiêm tốn, tự trọng.

Tiêu chí 3: Kiên trì vượt khó, nói đi đôi với làm, sáng tạo, tình nguyện, dấn thân.

Tiêu chí 4: Tuân thủ pháp luật, sống có kỷ cương, kỷ luật.

Tiêu chí 5: Học thường xuyên, học suốt đời, nêu cao tinh thần tự học.

1.2. Mục tiêu, giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay

* Mục tiêu

Tiêu chí 1: Yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên: Mục tiêu là giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên có lòng yêu nước, yêu thương con người, có tinh thần tự hào dân tộc; sống có lý tưởng, ước mơ, hoài bão; có niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng đã được Đảng, nhân dân chọn; có khát vọng vươn lên trong lao động, công tác, học tập, rèn luyện, tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tiêu chí 2: Bản lĩnh, trung thực, chân thành, giản dị, khiêm tốn, tự trọng. Mục tiêu là giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên:

+ Có phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, luôn kiên định, không nhụt chí trước mọi hoàn cảnh.

+ Có đạo đức, lối sống: Trung thực, thành thật với chính mình và cộng đồng; gần gũi, bình dị, dễ mến, không phô trương cầu kỳ, không xa hoa lãng phí; khiêm nhường, không tự mãn, tự kiêu; trách nhiệm với công việc, bản thân, gia đình và Tổ quốc; tôn trọng và giữ gìn phẩm chất, nhân cách của bản thân; đoàn kết, thân ái, giúp đỡ những người xung quanh; thái độ, hành vi, cử chỉ, lời nói, giao tiếp, cách ứng xử văn minh, phù hợp với đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tiêu chí 3: Kiên trì vượt khó, nói đi đôi với làm, sáng tạo, tình nguyện, dấn thân: Mục tiêu là giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên có ý chí, quyết tâm bền bỉ vượt mọi khó khăn, thử thách; chăm chỉ lao động, học tập, rèn luyện; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm; tự giác cống hiến vì cộng đồng; tự tin, xung kích, tiên phong, sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

Tiêu chí 4: Tuân thủ pháp luật, sống có kỷ cương, kỷ luật: Mục tiêu là giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên có ý thức kỷ luật, gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị công tác.

Tiêu chí 5: Học thường xuyên, học suốt đời, nêu cao tinh thần tự học. Mục tiêu là giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên có ý chí tự học, tự nghiên cứu; thường xuyên suy nghĩ tìm tòi, học hỏi để tự bổ sung, làm giàu kiến thức cho bản thân; noi theo tấm gương Hồ Chí Minh về tự học, học thường xuyên, học suốt đời.

* Định hướng giải pháp

Đưa nội dung thảo luận xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức và các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành nội dung sinh hoạt trọng tâm ngay trong tháng đầu năm ở các cấp bộ Đoàn, Hội (Trong năm 2012, nội dung này đưa vào trọng tâm công tác tháng 7, 8).

Triển khai hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng ký nội dung, kế hoạch thực hiện chuẩn mực đạo đức gắn với yêu cầu công tác, sinh hoạt, rèn luyện, học tập, lao động hàng ngày của mỗi cá nhân; hằng năm tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tự kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức trong sinh hoạt định kỳ để được sự góp ý, giúp đỡ của tập thể.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, thực hiện các chuẩn mực đạo đức.

Phát huy vai trò hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên, đội tuyên truyền thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện chuẩn mực đạo đức.

Lấy kết quả của việc phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đoàn viên và tổ chức Đoàn hàng năm.

2. Tiêu chí chuẩn mực đạo đức các nhóm đối tượng thanh niên

2.1. Thanh niên công chức, viên chức

+ Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Tận tụy.

+ Cầu thị.

+ Sáng tạo.

2.2. Thanh niên học sinh các trường trung học

+ Rèn luyện thái độ nghề nghiệp.

+ Rèn luyện tác phong công nghiệp.

+ Rèn luyện kỷ luật lao động.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Xây dựng hướng dẫn và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở các cơ sở Đoàn trong khối; biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ sở đoàn

Căn cứ tiêu chí chuẩn mực đạo đức chung cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tiêu chí chuẩn mực đạo đức các nhóm đối tượng, các cơ sở đoàn cụ thể hóa thành những tiêu chí phù hợp với đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị.

Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể cùng cấp tạo sự chỉ đạo đồng bộ cho việc triển khai, tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị.

 

 

Ngày 13/07/2012
ThS. Đỗ Văn Nguyên
(Trích hướng dẫn của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích