Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 03/03/2021
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 3 2 8 5 5 5 2
Số người đang truy cập
9 5
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Đoàn thanh niên
Kế hoạch tuyên truyền quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định

Thực hiện Hướng dẫn số: 25-HD/TĐTN ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định về việc tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Kế hoạch số 23 - KH/ĐUK ngày 24/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong các cấp bộ đoàn trong khối, cụ thể như sau:

­­­­­­­

Mục đích và yêu cầu

            Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đối với nhiệm vụ củng cố xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

            Tạo cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn xã hội, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khoá XI của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai, thực hiện các Nghị quyết.

Nội dung

{Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

           1. Tuyên truyền, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong hơn 80 năm qua. Nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, với chế độ ta, nhất là trong tình hình hiện nay; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

           2. Tuyên truyền về 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đồng thời tập trung tuyên truyền ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay là:

           Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

           Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

          Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp của cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

          Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.
          3. Tuyên truyền mục tiêu và phương châm của công tác xây dựng Đảng hiện nay, làm rõ phương châm: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Các giải pháp phải đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây”, “xây với chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là cấp trung ương, người đứng đầu làm trước và phải thực sự gương mẫu để cho các cấp noi theo.

          4. Tuyên truyền về các nhóm giải pháp xây dựng Đảng

Một là, nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên.

Hai là, nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.

Ba là, nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.

Bốn là, nhóm giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng.

          Tuyên truyền về các nhóm giải pháp xây dựng Đảng, cần tập trung làm rõ, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cần phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào những việc cần thiết, cấp bách và có thể làm ngay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, của báo chí, công luận và phát huy trách nhiệm của mỗi bản thân cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác làm.

          Đặc biệt coi trọng tự phê bình và phê bình, coi đây là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Tiến hành tự phê bình và phê bình cần nghiêm túc, thận trọng, tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi ca tụng lẫn nhau, cũng như tình trạng lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng.

          Tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước của mỗi cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước.

           5. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên cũng như trong công tác xây dựng Đảng, đi đôi với phát hiện, phê phán, lên án các hành vi, biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên. Chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng.


Nghị quyết “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”

           1. Tuyên truyền về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; làm rõ 4 quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các mục tiêu của việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ kinh tế - xã hội nêu trong Nghị quyết. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng, từ đó tích cực tham gia đóng góp xây dựng, quản lý, sử dụng bằng nhiều hình thức, cấp độ đa dạng, phong phú và phù hợp.

          2. Tuyên truyền về định hướng phát triển 10 lĩnh vực hạ tầng chủ yếu, bao gồm: giao thông; cung cấp điện; thuỷ lợi và biến đổi khí hậu; đô thị; khu công nghiệp, khu kinh tế; thương mại; thông tin; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; y tế; văn hoá, thể thao, du lịch. Trong đó tập trung cho 4 lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng giao thông; hạ tầng cung cấp điện; hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng đô thị lớn.

          3. Tuyên truyền, làm rõ 3 giải pháp chủ yếu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng:

         Một là, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng.

         Hai là, thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

         Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng.
        Trong các giải pháp nêu trên, công tác tuyên truyền cần phân tích, làm rõ định hướng của các giải pháp, đó là:

         - Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về đầu tư.

         - Nhận thức và phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của Nhà nước, thị trường và các thành phần kinh tế - xã hội trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Nhà nước phải thực hiện tốt hai chức năng: chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà nước.

           Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, Chính phủ và chính quyền các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư. Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, nhất là luật pháp, chính sách, bộ máy tổ chức, cán bộ và cơ chế phân công, phân cấp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước nói chung và thực thi quy hoạch, kế hoạch đầu tư nói riêng. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên lĩnh vực này.

           Thực hiện chức năng chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà nước, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước cần tăng cường, nâng cao năng lực, bảo đảm đủ sức khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có. Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, kinh doanh các công trình huyết mạch, có tầm chiến lược, nhất là các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh, không thể xã hội hoá.

            Để phát huy vai trò của thị trường, Nhà nước cần vận dụng sáng tạo cơ chế thị trường, tạo được môi trường đầu tư thật sự hấp dẫn, thuận lợi đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng và tăng cường kỷ cương, kỷ luật thi hành luật pháp, chính sách về đầu tư, xây dựng, đấu thầu. Chú trọng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong nước và ngoài nước.

Muốn phát huy vai trò của xã hội, phải thống nhất nhận thức, coi phát triển kết cấu hạ tầng là sự nghiệp chung, động viên cộng đồng xã hội và toàn dân tham gia đóng góp xây dựng, quản lý, sử dụng bằng nhiều hình thức, cấp độ đa dạng, phong phú và phù hợp. Mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; khuyến khích, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Tổ chức thực hiện

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến các cấp bộ đoàn trong khối.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho cấp uỷ xử lý, giải quyết.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; động viên, cổ vũ cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Các cơ sở đoàn trực thuộc

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền quán triệt, phổ biến các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đến đoàn viên, thanh niên bằng các hình thức phù hợp như: thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn; sinh hoạt chuyên đề, ...để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo tạo điều kiện cho ĐVTN được tham gia học tập các Nghị quyết.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc, phản động của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng việc triển khai thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để kích động, làm mất ổn định chính trị.

            Biểu dương gương người tốt việc tốt, gương thanh niên tiên tiến trong cán bộ, ĐVTN gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác.

Phát huy vai trò của các đảng viên trẻ trong việc tham gia xây dựng Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết để từ đó ĐVTN ở cơ quan, đơn vị học tập làm theo.

Ngày 23/05/2012
ThS. Đỗ Văn Nguyên
(trích kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn chuyên sản xuất mua bán hóa chất, vật tư, chế phẩm diệt côn trùng; dịch vụ diệt côn trùng gây bệnh, côn trùng gia dụng như muỗi, ruồi, gián, kiến, dịch vụ phòng diệt mối mọt...


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích