Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 19/10/2018
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
3 5 1 1 8 7 2 5
Số người đang truy cập
5 1
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Đoàn thanh niên
Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XII

Căn cứ Kế hoạch số 298 KH/TWĐTN ngày 14/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Bình Định ban hành Kế hoạch số 16 KH/TĐTN, ngày 20 tháng 7 năm 2011 về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII với những nội dung cụ thể như sau:

Yêu cầu

1. Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng.

2. Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII phải trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong xây dựng văn kiện Đại hội, làm cho Nghị quyết Đại hội là kết tinh trí tuệ, khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, sức sống của Đoàn và của tuổi trẻ.

3. Ban Chấp hành Đoàn các cấp do Đại hội bầu ra phải bao gồm những cán bộ, đoàn viên thanh niên có trình độ, năng lực, tâm huyết, bảo đảm các tiêu chuẩn quy định trong “Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010, đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

4. Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội; đảm bảo Đại hội ở mỗi cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Nội dung

1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên.

3. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

4. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Xây dựng các văn kiện Đại hội

Xây dựng các dự thảo văn kiện

- Báo cáo tổng kết phải ngắn gọn, có tính khái quát cao, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào thanh niên và công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn.

- Tập trung đầu tư xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, có tính khả thi cao.

- Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp phải bám sát định hướng chung của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn.

Về tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN trong nhiệm kỳ qua Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đánh giá sâu kết quả thực hiện 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các chương trình, đề án do Đại hội Đoàn các cấp quyết định.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

- Phương hướng nhiệm kỳ mới của Đại hội Đoàn các cấp phải đảm bảo quán triệt sâu sắc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và định hướng của Đoàn cấp trên; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải trên cơ sở phân tích toàn diện đặc điểm tình hình của địa phương đơn vị; đồng thời bám sát nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của Đoàn như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng, công tác xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác thiếu nhi... Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

Trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Chấp hành; chỉ ra được những mặt mạnh, ưu điểm và những khuyết điểm, yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra.

Về chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội

Trên cơ sở các văn kiện của Đại hội, Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để Đại hội thảo luận, quyết định.

Về thảo luận, góp ý các văn kiện của Đại hội

- Đối với văn kiện cấp tổ chức Đại hội: Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, các nhà khoa học, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan về văn kiện Đại hội.

- Đối với văn kiện cấp trên: Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu và góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên trước khi tổ chức Đại hội và tổng hợp báo cáo tại Đại hội cấp mình. Việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp phải được tiến hành nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung cụ thể.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn, giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo qui định; chú trọng cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên ở các địa phương, đơn vị.

Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban chấp hành các cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

- Có phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.

- Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đoàn cấp trên và cấp mình gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.

- Có kiến thức tổng hợp, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh niên, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Theo công văn Số: 66 CV/ĐTN, ngày 31/8/2011 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định, thì Bí thư Đoàn là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành

Cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp với yêu cầu bảo đảm tính kế thừa, phát triển, ổn định và có tuổi bình quân của Ban Chấp hành như sau:

+ Cấp cơ sở: Bình quân dưới 28 tuổi

+ Cấp huyện: Bình quân dưới 29 tuổi

- Cán bộ chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư) không nên giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ.

- Đối với Đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành có thể cao hơn 2 tuổi.

- Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân) Trung ương có quy định và hướng dẫn riêng.

Số lượng ủy viên Ban chấp hành

* Chi đoàn và chi đoàn cơ sở:

- Có dưới 9 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư.

- Có từ 9 đoàn viên trở lên: Ban chấp hành có từ 3 đến 5 ủy viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.

* Đoàn cơ sở: Bầu Ban chấp hành có từ 5 đến 15 ủy viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 9 ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 9 ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các ủy viên Ban Thường vụ (trường hợp cần thiết có thể bầu 02 Phó Bí thư sau khi được sự đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp).

- Đoàn cấp huyện: Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện có từ 15 đến 33 ủy viên.

- Cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh có từ 21 đến 45 ủy viên; Ban Thường vụ có từ 7 đến 15 ủy viên và tối đa không quá 03 Phó bí thư.

Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất 15%. Bầu chức danh Phó Bí thư ở các cấp nên có số dư.

Cơ cấu Ban chấp hành

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.

- Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực có điều kiện và khả năng.

Tỷ lệ trong Ban Chấp hành bảo đảm:

- Tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ là nữ: đối với cấp tỉnh ít nhất 25%; đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc ít nhất 20%. Trong Ban Thường vụ từ cấp huyện trở xuống, tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ không dưới 15%; phấn đấu trong Thường trực các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có cán bộ nữ.

- Tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành là người dân tộc thiểu số: bằng và phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ trước.

Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đoàn các cấp theo tỷ lệ sau:

- Cấp huyện: Từ 15% đến 20%

- Cấp cơ sở: Từ 25% đến 30%

Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trực tiếp lựa chọn, chỉ đạo Đoàn cơ sở bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Bầu trực tiếp Bí thư các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tại Đại hội do Ban Thường vụ tỉnh Đoàn lựa chọn, quyết định trên cơ sở thống nhất với Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Số lượng đại biểu dự Đại hội

Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn sau:

- Cấp cơ sở

+ Chi đoàn cơ sở: Tổ chức Đại hội đoàn viên.

+ Đoàn cơ sở có dưới 120 đoàn viên tổ chức Đại hội đoàn viên (đối với các đơn vị đoàn viên không tập trung, công tác, sinh hoạt ở nhiều địa bàn khác nhau, có thể tổ chức Đại hội đại biểu, do Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định).

+ Đoàn cơ sở có từ 120 đoàn viên trở lên tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu; khuyến khích Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội đoàn viên.

- Cấp huyện: từ 120 đến 200 đại biểu.

- Cấp tỉnh: từ 200 đến 300 đại biểu.

Thời gian tiến hành Đại hội đoàn các cấp

Đại hội cấp cơ sở:Tiến hành từ tháng 01/2012, hoàn thành chậm nhất vào tháng 04/2012.

Đại hội các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiến hành từ tháng 4/2012, hoàn thành chậm nhất vào tháng 7/2012. Thời gian tổ chức Đại hội không quá 02 ngày.

Đại hội Tỉnh đoàn: Tổ chức vào tháng 9/2012.

Tổ chức thực hiện

Cấp tỉnh

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII.

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thức XII, nhiệm kỳ 2012-2017.

- Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban của Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII.

- Xây dựng dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên và tại Đại hội Đoàn các cấp.

Cấp bộ Đoàn từ cơ sở đến cấp huyện

- Từng cấp bộ Đoàn chủ động xây dựng Kế hoạch, đề án tổ chức Đại hội và thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn và chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp dưới, đồng thời tập trung tiến hành các bước chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở cấp mình đạt kết quả.

- Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho cấp ủy Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 05/09/2011
Đỗ Văn Nguyên
(Trích Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XII)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn về các bệnh ký sinh trùng và các bệnh do véc tơ truyền, đặc biệt là các bệnh ký sinh trùng mới nổi như sán lá gan lớn, sán lá gan nhỏ, giun lươn, giun đũa chó và các bệnh thông thường khác; khám và xét nghiệm chẩn đoán bệnh bằng các phương tiện kỹ thuật cao như sinh hóa, huyết học, miễn dịch (ELISA), sinh học phân tử và chẩn đoán hình ảnh bằng nội soi tiêu hóa, siêu âm màu…

   Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn thuộc Bộ Y tế chuyên sản xuất mua bán hóa chất, vật tư, chế phẩm diệt côn trùng; dịch vụ diệt côn trùng gây bệnh, côn trùng gia dụng như muỗi, ruồi, gián, kiến…; dịch vụ phòng diệt mối mọt và xét nghiệm phát hiện tôm bằng các kỹ thuật hiện đại.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Tp. Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 056 3547492 - Fax: (84) 056 3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng ban biên tập: TTND.PGS.TS. Nguyễn Văn Chương - Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích