Home TRANG CHỦ Thứ 7, ngày 13/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 0 1 2 1 1
Số người đang truy cập
2 2 7
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Đảng
(ảnh minh họa)
Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2011

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định, Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2011 trọng tâm vào các nội dung sau.

        Mục đích yêu cầu của công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2011 nhằm tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên về lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Gắn tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn giành thắng lợi mới ngay từ những tháng đầu năm 2011. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, tạo ấn tượng sâu sắc, hiệu quả thiết thực; kết hợp với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Do là năm lẻ, các cơ quan, đơn vị không tổ chức lễ mít tinh, nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị như hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách…; tổ chức các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”…

Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, chú ý đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân các ngày lễ lớn; động viên, khuyến khích sáng tác về điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn.

Nội dung kỷ niệm

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011) gắn với kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2011) và đón Tết Nguyên đán Tân Mão.

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; biểu dương tinh thần phục vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị trong dịp Tết. Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 81 năm, tuyên truyền thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941. Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ, hội…; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

Nêu bật lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giới thiệu những phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước; ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; giới thiệu những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cổ vũ các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển.

Kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2011) và giải phóng hoàn tàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2011)

Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng vô sản thế giới. Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Bình Định và nhân dân Việt Nam, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam; những đóng góp to lớn của quân và dân Bình Định và những chiến công vang dội trên chiến trường Bình Định góp phần quan trọng vào cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975; trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của công quộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; những thay đổi trên quê hương Bình Định qua 36 năm khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đi lên chủ nhĩa xã hội ở nước ta. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào công quộc xây dựng tỉnh Bình Định hôm nay, nêu cao tính năng động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phổ biến những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới.

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011) gắn với sự kiện 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011)

Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới, nhấn mạnh giai đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhấn mạnh tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 57 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2011)

Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Trân trọng và biết ơn những đóng góp to lớn của nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chiến dịch Điện Biên Phủ. Những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sua 57 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển Điện Biên Phủ nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2011) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2011)

Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945; những bài học về giành và giữu chính quyền cách mạng, những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 66 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Khẩu hiệu tuyên truyền

 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân mão.
 2. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
 3. Nhiệt liệt chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011).
 4. Nhiệt liệt chào mừng 36 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2011).
 5. Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.
 6. Nhiệt liệt chào mừng 57 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2011).
 7. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2011) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2011).
 8. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 9. Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.
 12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
 13. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
 14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Từ những mục đích yêu cầu và nội dung tổ chức lễ kỷ niệm nêu trên, Ban Tuyên giáo thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định đề nghị các chi ủy, đảng ủy cơ sở trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tốt việc tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước năm 2011. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối phát động thi đua trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Bình Định gắn với tổ chức thực hiện có kết quả các hoạt động của “Năm Thanh niên 2011

 

Ngày 14/02/2011
Ban Biên tập Website
(Trích hướng dẫn của Ban Tuyên giáo DCĐ Bình Định)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích