Home TRANG CHỦ Thứ 7, ngày 13/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 0 0 8 1 6
Số người đang truy cập
1 4 9
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Đảng
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh HH
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sáng 2/2, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010) được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đọc bài Diễn văn quan trọng.

Thưa đồng chí và đồng bào cả nước,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa các vị khách quý,

Trong không khí mừng xuân mới năm 2010 và đón tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay chúng ta họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc, chúng ta thành kính tưởng nhớ Bác Hồ, người Anh hùng dân tộc vĩ đại đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; tưởng nhớ các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài và vẻ vang của Đảng và dân tộc vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình có công với nước, các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí đã bị tù đầy trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu trên các mặt trận đặc biệt và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhân dịp này, chúng ta một lần nữa chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự hợp tác trong xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam hiện nay.

 

Thưa đồng chí và đồng bào,

Từ nửa cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân Việt Nam đã liên tiếp nổi dậy chống ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương, ba mươi năm đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước từ khởi nghĩa Yên Thế, các phong trào Đông Du, Đông kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái diễn ra vô cùng anh dũng, nhưng đều không thành công vì thiếu một đường lối đúng đắn, chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh.

Trong hoàn cảnh lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đi tìm con đường giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân. Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng đó con đường cứu nước đúng đắn. Người đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, từng bước chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. Kế thừa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và các tổ chức cộng sản tiền thân, ngày 03-02-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Với Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng và các Cương lĩnh tiếp theo, với phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp và sáng tạo, với sức mạnh tổ chức, kỷ luật, năng lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, luôn luôn được nhân dân tin yêu, hết lòng bảo vệ, đùm bọc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của chính mình. Cách mạng Tháng Tám đã huy động được nguồn sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc, quyết đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đó cũng là chiến công vĩ đại, là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam đã được đề ra từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhân dân ta - Sự lựa chọn của chính lịch sử. Sau khi miền Bắc được giải phóng năm 1954, Đảng đã lãnh đạo đưa miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh, nghiêm khắc nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm trong thực hiện một số chính sách kinh tế - xã hội những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. Gần 25 năm qua, sự nghiệp đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Có thể coi công cuộc đổi mới là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất trong thời kỳ mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển nhanh theo hướng thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đất nước không những đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội mà còn vượt qua được những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính tiền tệ ở khu vực những năm 1997 - 1998 và cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong hoàn cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên quy mô thế giới, Việt Nam vẫn tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, năm 2008 đạt thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 đô-la, vượt qua ngưỡng một nước chậm phát triển, năm 2009 tăng trưởng kinh tế đạt 5,32%, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện đáng kể. Tỉ lệ các hộ nghèo đói giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 12,3% năm 2009. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Đó là sự nỗ lực phi thường của toàn thể nhân dân, của Đảng, Nhà nước ta. Cần nhấn mạnh, từ thực tiễn phong phú và sáng tạo của công cuộc đổi mới, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam suốt 80 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố. Trước hết, là nhờ Cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dựa trên sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là do sự hy sinh, chiến đấu, lao động sáng tạo của toàn dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn. Đó là bài học phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; bài học về xây dựng khối liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; bài học về tăng cường xây dựng nhà nước thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bài học về sự sáng tạo trong phương pháp cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và bài học về không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Lịch sử lãnh đạo, đấu tranh vẻ vang của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là cả một pho lịch sử bằng vàng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được những truyền thống cực kỳ quý báu. Đó là truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; truyền thống độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và không ngừng sáng tạo; truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng; truyền thống gắn bó mật thiết với dân tộc và nhân dân, trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng và truyền thống luôn luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng Cộng sản Việt Nam được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, có lúc bị kẻ thù dìm trong máu lửa, có lúc tình thế cách mạng "ngàn cân treo sợi tóc" với biết bao thử thách nặng nề, nhưng Đảng vẫn phát triển với bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần sáng tạo, "dĩ bất biến, ứng vạn biến". Có được những bài học và giá trị truyền thống quý báu đó là nhờ Đảng đã kế thừa và phát triển truyền thống vẻ vang của dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo giáo dục, rèn luyện và được tôi luyện trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, trước những công việc khó khăn, phức tạp và mới mẻ, không tránh khỏi có lúc, có việc Đảng mắc sai lầm, khuyết điểm. Mỗi lần như vậy, Đảng đều nghiêm khắc tự phê bình, tìm ra nguyên nhân của những sai lầm và quyết tâm sửa chữa. Đó là biểu hiện của một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh.

 

Thưa đồng chí và đồng bào,

Để kỷ niệm ngày thành lập Đảng thật sự có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy phát huy thắng lợi và truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, để làm tốt hơn những nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong hiện tại, vững bước tới tương lai. Mục tiêu và nhiệm vụ lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng và mục tiêu cao cả đó xuyên suốt toàn bộ hoạt động thực tiễn của Đảng và nhân dân ta. Mỗi chủ trương, chính sách, bước đi cụ thể đều phải hướng tới lợi ích của nhân dân, của dân tộc và đất nước. Phải thực hiện tốt nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Đảng ta là Đảng cách mạng, là Đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác". Người đã sớm chỉ ra những nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội : "Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh". Người cũng nhiều lần nhấn mạnh, chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, là mọi người được no ấm, có nhà ở tử tế, được học hành, ốm đau được chữa bệnh, người già được chăm sóc. Những chỉ dẫn đó đã và đang được Đảng và nhân dân ta phấn đấu thực hiện để đưa nước ta vượt qua mọi thách thức, vươn lên mạnh mẽ, vững chắc, thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn của công cuộc đổi mới, để tiếp tục làm sáng tỏ hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cần tổng kết sâu sắc và nhận thức rõ hơn những đặc điểm của đất nước và bối cảnh quốc tế trong thời kỳ mới, chỉ rõ những chặng đường, bước đi, hình thức tổ chức kinh tế, xã hội của thời kỳ quá độ, những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020... Đó là những vấn đề cơ bản và quan trọng về lý luận và thực tiễn để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sắp tới bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững sang một thời kỳ lịch sử mới.

Lúc này, hơn lúc nào hết trước những yêu cầu bức thiết của sự phát triển đất nước và trong hoàn cảnh quốc tế có nhiều biến động, càng đòi hỏi sự nỗ lực to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sự phấn đấu kiên cường của toàn dân, của các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế, là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với đất nước ta hiện nay, nhằm giữ vững tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc, mỗi người cần đóng góp trí tuệ, công sức, sáng kiến để góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển. Cần nhận thức sâu sắc rằng, càng những lúc khó khăn, Đảng, Nhà nước càng phải chăm lo tốt hơn đời sống mọi mặt của nhân dân, chú trọng các chính sách xã hội, quan tâm đến những đối tượng chính sách, những hộ và người nghèo, làm cho mọi người dân dù ở vùng, miền nào của đất nước cũng có cuộc sống ngày càng được cải thiện về vật chất, an lành về tinh thần. Cần phải xử lý, kết hợp đúng đắn giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng chính sách và bước đi cụ thể. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cần động viên, hướng dẫn mọi nhà, mọi người năng động, sáng tạo làm giàu theo luật pháp bằng chính khả năng của mình. Xây dựng, phát triển đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở, là cuộc chiến đấu khổng lồ, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và dựa vào lực lượng của toàn dân.

Đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết 54 dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước và cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, là đường lối chiến lược nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã đề ra đường lối, chính sách, pháp luật cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi giai cấp, tầng lớp, lực lượng và cá nhân phấn đấu vì lợi ích chính đáng của mình và đóng góp ngày càng nhiều hơn, có hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước. Tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên đường lối đổi mới và lấy mục tiêu chung : giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, đồng thời bảo đảm hài hoà lợi ích riêng của mỗi bộ phận, giai cấp, lực lượng xã hội, cá nhân không trái với lợi ích chung.

Đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định : Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hoá của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết hợp tác quốc tế, thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung ương Đảng cũng đã ra nghị quyết quan trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó nhấn mạnh mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khoẻ và sáng tạo. Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Đảng và Nhà nước hết sức chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng, đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Đảng và Nhà nước ta kiên định thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển văn minh, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc. Chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, kỳ thị và chia rẽ dân tộc. Thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với đặc thù của các vùng và các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia... Đồng bào định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật các nước sở tại; bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng bào, đồng thời có chính sách khuyến khích người Việt Nam, trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Ảnh HH
 

Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không tách rời đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mỗi tổ chức, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải thật sự vì dân, tin dân, hiểu dân, gần dân, tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, quản lý; thực hiện tốt hơn dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở. Chính sách, chủ trương, văn bản pháp luật, quy định nào mà nhân dân cho là không đúng, hoặc không phù hợp thì dứt khoát phải bàn bạc với dân tìm cách sửa chữa, điều chỉnh để bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cần thực hiện tốt hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Phát huy dân chủ gắn liền với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cần phải nắm vững nguyên tắc : tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, thực hiện tốt hơn nữa chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý quyền con người. Đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các hội quần chúng.

 

Thưa đồng chí và đồng bào cả nước,

Trong khi coi xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội, Đảng và Nhà nước ta chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài học lịch sử sâu sắc mà cha ông ta đã khẳng định là : Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Vì vậy, chúng ta phải triển khai thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hoá và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, không để bị động, bất ngờ. Nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch "diễn biến hoà bình", đòi đa nguyên, đa đảng, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hòng phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kết hợp ngày càng tốt hơn Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh, quốc phòng, an ninh với đối ngoại.
 


 

 Chương trình nghệ thuật hoành tráng và xúc động ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Ảnh HH

 

 

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hoà bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh những cơ hội lớn, đất nước ta và Đảng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh thật sự là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng, chúng ta quyết tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực, xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, theo đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc khác trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ. Kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc thật sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa và khắc phục có hiệu quả sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Ra sức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đó là những vấn đề vừa cơ bản vừa bức thiết đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để Đảng hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trên đây, Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Năm 2010 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đại hội XI của Đảng sẽ bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, quyết định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và nhiều vấn đề quan trọng khác. Cần chuẩn bị tốt về mọi mặt cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ xây dựng và hoàn thiện các văn kiện quan trọng, tăng cường tổ chức kỷ luật và lựa chọn được các đồng chí đủ đức, đủ tài, được nhân dân tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp. Với niềm phấn khởi, tự hào, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, với trách nhiệm cao trước đất nước và dân tộc, chúng ta tin tưởng vững chắc Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giầu mạnh, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Ngày 03/02/2010
Ban Biên tập Website
(Trích bài diễn văn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại
Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích