Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 08/04/2020
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Finance & Retail Giới thiệu
Giới thiệu chung
Ban lãnh đạo Viện
Cơ cấu Tổ chức
Tổ chức Đảng & Đoàn thể
Thành tích
Các hoạt động chính
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 0 8 2 5 2 3 7
Số người đang truy cập
1 2 2
 Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn là Viện khu vực, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế, được thành lập theo Quyết định 259/BYT/QĐ, ngày 8/3/1977 của Bộ trưởng Bộ Y tế và được sắp xếp lại theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc đặt tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tên Viện:   VIỆN SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG -CÔN TRÙNG QUY NHƠN.

+ Tên giao dịch quốc tế: INSTITUTE OF MALARIOLOGY, PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY, QUY NHON

Viết tắt: IMPE QUY NHON

Trụ sở:611B Nguyễn Thái Học-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 056.3846571,056.3847725

Số Fax:056.3846755,056.3647921

E mail: vsrkstctqn@dng.vnn.vn,trieutrung@dng.vnn.vn

Website:http://www.impe-qn.org.vn

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA VIỆN:

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Quy Nhơn có chức năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật và biện pháp phòng chống, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành các bệnh sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho người trong phạm vi 15 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

NHIỆM VỤ CỦA VIỆN SỐT RÉT-KST-CT QUY NHƠN:

Nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu về sốt rét bao gồm: Dịch tễ học, các kỹ thuật chẩn đoán, lâm sàng, điều trị, các loại thuốc và các biện pháp phòng chống.

Nghiên cứu về các bệnh ký sinh trùng khác bao gồm: Dịch tễ học, các kỹ thuật chẩn đoán, lâm sàng, điều trị, các loại thuốc và các biện pháp phòng chống.

Nghiên cứu khoa học về các ký sinh trùng gây bệnh cho người.

Nghiên cứu về muỗi truyền bệnh sốt rét, các côn trùng khác truyền bệnh cho người và các biện pháp phòng chống.

Nghiên cứu các yếu tố sinh thái người, kinh tế, xã hội và môi trường có ảnh hưởng đến công tác phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng và các bệnh do côn trùng truyền.

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành.

Chỉ đạo tuyến:

Giúp Bộ trưởng Bộ y tế chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật, kế hoạch phòng chống bệnh sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho người trong phạm vi các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Chỉ đạo các tỉnh trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên xây dựng và tổ chức mạng lưới chuyên khoa hoạt động phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng và côn trùng truyền.

Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng khác và côn trùng truyền bệnh trong khu vực được phân công trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.

Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định

Đào tạo:

Đào tạo kỹ thuật viên trung học tại Viện theo mã ngành đã được Bộ y tế và Bộ Giáo dục đào tạo phê duyệt.

Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho các tuyến trong khu vực theo quy định của pháp luật.

Tham gia đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh tại các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật.

Thông qua các chương trình đào tạo giữa Viện với các tổ chức quốc tế song phương, đa phương, nhằm tiếp thu các kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

Truyền thông giáo dục sức khỏe:

Nghiên cứu xây dựng các nội dung, hình thức và các phương pháp truyền thông giáo dục về phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng khác và côn trùng truyền bệnh phù hợp với tập quán, dân trí và điều kiện kinh tế của cộng đồng trong khu vực.

Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát công tác truyền thông giáo dục phòng chống bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng khác và côn trùng truyền bệnh trong khu vực.

Phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan để tiến hành công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng khác, côn trùng truyền bệnh và các biện pháp phòng chống trong khu vực.

Hợp tác quốc tế:

Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức và cá nhân ngoài nước. Tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng Viện ngày càng phát triển.

Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học phục vụ cho phòng chống bệnh sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.

Hợp tác với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới để tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế tới Viện; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện; phối hợp quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật.

Quản lý đơn vị:

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Viện; quản lý tổ chức biên chế cán bộ công chức, tiền lương, tài chính, tài sản và các trang thiết bị của Viện theo chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật.

Tiếp nhận, quản lý, phân phối và kiểm tra kinh phí thuốc, hóa chất, các vật tư, trang thiết bị y tế chuyên ngành cho địa phương, đơn vị trong khu vực được phân công.

Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu, chi ngân sách của Viện, từng bước hạch toán thu chi theo quy định của pháp luật.

Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, các dự án hợp tác trong nước và quốc tế để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn thu kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cán bộ công chức trong Viện.

Ngày 07/07/2006
Ban Biên tập Website  
    Các nội dung khác »

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn chuyên sản xuất mua bán hóa chất, vật tư, chế phẩm diệt côn trùng; dịch vụ diệt côn trùng gây bệnh, côn trùng gia dụng như muỗi, ruồi, gián, kiến, dịch vụ phòng diệt mối mọt...


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích