Home TRANG CHỦ Thứ 3, ngày 28/05/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Finance & Retail Văn bản pháp quy
Văn bản của Bộ Y tế
Văn bản pháp quy khác
Văn bản của Công đoàn
Văn bản nội bộ về NCKH
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 7 6 8 4 9 7
Số người đang truy cập
2 9 8
 Văn bản pháp quy
Chỉ thị Số: 08/CT-BYT ngày 26 tháng 08 năm 2014 về đẫy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước. Những năm vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, Bộ Y tế đã triển khai mạnh mẽ trong toàn ngành và đạt được những kết quả nhất định về các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của ngành y tế.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trong ngành y tế vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, cải thiện và tăng cường hơn nữa nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

1. Thủ trưởng các đơn vị y tế trong toàn ngành cần phải tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong việc chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện theo các lĩnh vực cải cách hành chính phù hợp với chức năng và nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu phải đạt được, những nội dung cần phải tiến hành; Các đơn vị phải gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, khuyến khích và phát huy những sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính và phải cụ thể hóa trong công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật; phải bố trí nguồn nhân lực và tài chính cho công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định.

2. Vụ Pháp chế đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế theo kế hoạch được phê duyệt; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố và nội dung tiếp nhận kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính để đảm bảo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính của các đơn vị y tế đối với người dân và tổ chức; thực hiện nghiêm túc việc thống kê, đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định.

3. Vụ Tổ chức Cán bộ hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt khẩn trương hoàn thành các nội dung: xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các đơn vị y tế; thực hiện việc đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức; hàng năm tổ chức đánh giá công chức, viên chức dựa trên kết quả và mức độ hoàn thành công việc, theo bản mô tả công việc và theo vị trí việc làm.

4. Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp y tế công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập về y tế, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về y tế nhằm cải thiện mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế công; Bố trí phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách và nguồn tài chính hợp pháp khác đảm bảo cho việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

5. Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại cơ quan hành chính, trong cung ứng các dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế; nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức 3 và mức 4.

6. Văn phòng Bộ đẩy nhanh việc ứng dụng, sử dụng hộp thư điện tử và văn bản điện tử trong giải quyết công việc; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

7. Các đơn vị y tế trong toàn ngành tổ chức triển khai thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế công theo nhiệm vụ của Chính phủ giao tại Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và hướng dẫn tại Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”; hàng năm tổng hợp, công bố kết quả mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế và gửi kết quả về Bộ Y tế báo cáo Chính phủ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và hàng năm báo cáo Bộ Y tế tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, TTR Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công đoàn Y tế Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: Văn thư, TCCB (2b)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Ngày 03/11/2014
 
    Các nội dung khác »

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích